ហនុមានគ្រុប

យើងបង្កើតគម្រោង, យើងបង្កើតជាក្រុម,​ យើងធ្វើមាត្រដ្ឋាន។

បេសកកម្មរបស់ហនុមានគឺបង្កើតកន្លែងធ្វើការដែលប្រមូលផ្តុំនូវក្រុមដែលល្អហើយមិនធ្លាប់មានដើម្បីបង្កើតផលិតផលនិងសេវាកម្មផ្ទាល់ខ្លួនរបស់យើងដើម្បីកែលម្អបទពិសោធន៍មនុស្សរបស់អ្នកប្រើប្រាស់នៅជុំវិញពិភពលោក

OUR SANDBOX

អង្គរផាស

ហឹកហ្គឺ

ភីកសែល

Coffee Beverage

ស្រា

ភី អាយ អូ

អេកូរីសត

អេកូរីសត

អំពី ហនុមាន

គុណតម្លៃរបស់យើង.

  • ការបង្កើតថ្មី
  • ការពេញចិត្តរបស់បុគ្គលិក
  • ផលិតផលនិងសេវាកម្មដែលមានគុណភាពដែលមនុស្សអាចទុកចិត្តបាន

បេសកកម្មរបស់់ពួកយើង.

បេសកកម្មរបស់ហនុមានគឺបង្កើតកន្លែងធ្វើការដែលប្រមូលផ្តុំនូវក្រុមដែលល្អហើយមិនធ្លាប់មានដើម្បីបង្កើតផលិតផលនិងសេវាកម្មផ្ទាល់ខ្លួនរបស់យើងដើម្បីកែលម្អបទពិសោធន៍មនុស្សរបស់អ្នកប្រើប្រាស់នៅជុំវិញពិភពលោក

ចក្ខុវិស័យរបស់យើង.

យើងមានគោលបំណងក្នុងការប្រមូលផ្តុំអ្នកដែលមានទេពកោសល្យប្រមាណពី៤០-៥០អ្នក ដើម្បីសហការក្នុងការអភិវឌ្ឍន៏អាជីវកម្មរបស់យើងជាមួយអោយរីកលូតលាស់ជាមួយគ្នា។

យើងបង្កើតគម្រោង, យើងបង្កើតជាក្រុម,​ យើងធ្វើមាត្រដ្ឋាន។

ក្នុងចំណោមកន្លែងទាំងអស់នៅលើពិភពលោកដែលជាស្ថាបនិករបស់យើងគឺលោក Frederic Proulx បានធ្វើដំណើរនិងធ្លាប់ធ្វើការគាត់ចាត់ទុកប្រទេសកម្ពុជាជាកន្លែងល្អបំផុតក្នុងការនាំចក្ខុវិស័យហនុមានឱ្យមានជីវិត។

OUR KIND OF PEOPLE

BRB — Beyond Retail Business

CanCham — The Canadian Chamber of Commerce in Cambodia