ចូលរួមជាមួយពួកយើង

ក្នុងនាមជាអង្គភាព,
ពួកយើងតែងតែស្វែងរកនូវបេក្ខជនដែលមានសម្ថតភាពដើម្បីចូលរួមលូតលាស់ជាមួយគ្នា

CAREER OPPORTUNITIES

CAREER
OPPORTUNITIES

Your content goes here. Edit or remove this text inline or in the module Content settings. You can also style every aspect of this content in the module Design settings and even apply custom CSS to this text in the module Advanced settings.

Business Manager

Our company is looking for a skilled Business Manager to lead and supervise the work of our employees. You will be in charge of designing business strategies and managing all day-to-day operations to guarantee company efficiency.

Superb interpersonal and leadership skills are vital for this role, as good teamwork is important for our business success. Suitable candidates should also be excellent written and verbal communicators, and possess the ability to identify opportunities for growth.

Responsibilities

 • Assess and identify new opportunities for growth in current and prospective markets.
 • Establish the company’s goals and objectives.
 • Recruit and train new employees.
 • Perform regular employee evaluations to determine areas of improvement.
 • Design business strategies and plans to meet the company goals.
 • Make sure that the company has sufficient resources such as personnel, material, and equipment.
 • Develop a comprehensive company budget and perform periodic budget analyses.
 • Ensure all company activities adhere to legal guidelines and policies.
 • Assess overall company performance.

Requirements:

 • Bachelor’s degree in Business, Business Management or other related fields.
 • At least 3 years’ experience in a management position.
 • Outstanding leadership abilities.
 • Excellent written and verbal communication skills.
 • Working knowledge of the latest business policies and regulations.
 • Demonstrable analytical thinking & business insight.

Don’t miss this opportunity. Maybe, it’s you we’re looking for! Apply today via [email protected]

Marketing Manager

We are seeking an innovative marketing manager to promote Hanuman Capital’s brand and associated businesses. This includes our own internal startup businesses as well as client projects external to the company. In this role, you will be optimizing our marketing strategies, managing the marketing department’s budget and staff, as well as preparing forecasts.

To ensure success, you will need extensive knowledge of marketing strategies and the ability to identify new business leads. An outstanding marketing manager will be someone whose expertise translates into increased brand awareness and profitability.

To be a successful candidate, you will need to possess excellent leadership qualities, competent written and verbal communication skills and the ability to maximize the talents of our diverse team of creative specimens.

We’re a lively group who enjoys pushing the boundaries with all Hanuman projects. It goes without saying, a sense of humour is an important quality for us.

You will work closely with our creative director and other members of the team to deliver engaging content to meet the expectations of all of our stakeholders.

Marketing Manager Responsibilities:

 • Evaluating and optimizing marketing and pricing strategies.
 • Analyzing market trends and preparing forecasts.
 • Generating new business leads.
 • Increasing brand awareness and market share.
 • Coordinating marketing strategies with the sales, financial, public relations, and production departments.
 • Developing and managing the marketing department’s budget.
 • Overseeing branding, advertising, and promotional campaigns.
 • Managing the marketing department’s staff.
 • Preparing and presenting quarterly and annual reports to senior management.
 • Promoting our brand at trade shows and major industry-related events.
 • Keeping informed of marketing strategies and trends.

Marketing Manager Requirements:

 • Bachelor’s degree in marketing, finance, business administration, or similar.
 • A master’s degree in a relevant field will be advantageous.
 • At least two years’ experience as a marketing manager.
 • Extensive knowledge of marketing strategies, channels, and branding.
 • Superb leadership, communication, and collaboration abilities.
 • Exceptional analytical and problem-solving skills.
 • Strong time management and organizational abilities.

Don’t miss this opportunity. Maybe, it’s you we’re looking for! Apply today via [email protected]

Studio Manager

We are seeking a highly organized Studio Manager to lead performance at Hanuman Capital’s creative studio.
We have many internal business projects as well as some external clients.

The Studio Manager’s responsibilities will include identifying weaknesses and drawing up improvement plans, setting and meeting monthly targets, and liaising with clients to ensure improved service and product delivery.

You should be able to clearly communicate any performance concerns to management and make recommendations.To be successful in your application, we favour excellent interpersonal and organizational skills. A first-class Studio Manager should be able to inspire and motivate their team while maintaining a good image of the Hanuman Capital brand.

Studio Manager Responsibilities:

 • Recruiting, screening, and training of new employees.
 • Analyzing performance and drawing up action plans.
 • Establishing strong relationships with staff and clients.
 • Ensuring all staff exercise good time management.
 • Obeying agency regulations, guidelines, and policies, and ensuring staff do the same.
 • Researching current industry/market trends and using knowledge for business improvement.

Studio Manager Requirements:

 • Bachelor’s degree in Marketing, Management, HR or similar.
 • 3-5 years of agency experience (managerial experience advantageous).
 • Good leadership and people skills.
 • Excellent time management.
 • Great networking abilities.
 • Ability to work on different projects simultaneously.

Don’t miss this opportunity. Maybe, it’s you we’re looking for! Apply today via [email protected]

Creative Director

We are looking for a self-motivated and well-organized Creative Director to lead Hanuman’s Creative Team.

To be a successful candidate, you will need to possess excellent leadership qualities, competent written and verbal communication skills and the ability to maximize the talents of our diverse team of creative specimens.

We’re a lively group who enjoys pushing the boundaries with all Hanuman projects. It goes without saying, a sense of humour is an important quality for us.

You will work closely with our senior graphic design and marketing persons to deliver engaging content to meet the expectations of all of our stakeholders.

 Responsibilities include:

 • Working with the brand team to produce new ideas for company branding, promotional campaigns, and marketing communications.

 • Evaluating trends, assessing new data and keeping up-to-date with the latest marketing techniques and technologies.

 • Assisting clients to resolve issues by responding to questions in a timely and professional manner.

 • Leading brainstorming meetings and creative sessions.

 • Shaping and refining our brand standards and creating procedures to ensure that all products are in alignment.

 • Working with our copywriter to develop well-crafted copy to exceed our clients’ expectations.

 Ideal requirements:

 • Bachelor’s degree in art, graphic design, marketing, communications, journalism and other relevant fields.

 • A minimum of 5 years of digital experience – particularly with, but not limited to: web, social and emerging technologies.

 • A solid understanding of design, marketing and web practices.

 • Brilliant interpersonal and communication skills.

 • A creative and strategic thinker.

 • An instinctive leader when under pressure.

If that describes you well, send us your application today (CV & Cover Letter to [email protected]).

We look forward to receiving it.

Fingers crossed, it’s you we’re looking for!

Personal Assistant to CEO

Reporting directly to the CEO, the position of Personal Assistant to CEO, consists of providing high-level administrative support by conducting research, preparing statistical reports, handling information requests and performing clerical functions such as preparing correspondence, receiving visitors, arranging conference calls and schedule meetings.

 Responsibilities:

 • Answer and direct phone calls to appropriate parties or tasks messages;
 • Organize meetings including set-up, agenda and logistics, and take meeting minutes;
 • Conduct research, compile data and prepare pepper for consideration and presentation by executive, committee and board of directors;
 • File and retrieve corporate documents, records, and reports;
 • Greet visitors and determine whether they should be given access to specific individuals;
 • Booking and arranging travel, transport and accommodation for executive;
 • Open, short, and distribute incoming correspondence, include faxes and email;
 • Perform general office duties;
 • Read and analyze incoming memos, submissions, and reports to determine their significance and plan their distribution;
 • Organizing events and conferences;
 • Liaising with staff, client and supplier;
 • Maintain contact lists and task lists for CEO as necessary;
 • Collating and filing expenses;
 • Translate documents or business correspondences from Khmer to English and vice versa;
 • Any other ad hoc tasks assigned.

Key Skill and Requirement:

 • Bachelor’s degree in Business Administration, Management or related field;
 • At least 2 years of experiences in a secretarial role or relevant position;
 • Good communication and interpersonal skills, organizational and secretarial skill;
 • Good in writing, speaking and listening in English and Khmer (French​ is preferred);
 • Computer literate (MS. Word, Excel, PowerPoint, Google Docs etc);
 • Flexibility and adaptability;
 • Loyalty and high-level of confidentiality;
 • Self-motivated, pleasant personality, positive attitude and service-oriented;
 • Willing to work overtime as needed;
 • Ability to work under pressure and meet deadlines.

 Interested? Please send us your CV and cover letter to [email protected]

Account Manager

We are looking for an Account Manager to create long-term, trusting relationships with our agency clients. Your responsibility is to oversee a portfolio of assigned customers, develop new business and actively seek new sales opportunities. You will also liaise with cross-functional teams to improve the entire customer experience. 

Ultimately, a successful Account Manager will be effective at collaborating with our sales team to achieve quotas while keeping our clients satisfied and engaging with our products and services with a long term vision in mind. 

Responsibilities  

 • Serve as the lead point of contact for all customer account management matters  
 • Build and maintain strong, long-lasting client relationships  
 • Negotiate contracts and close agreements to maximize profits  
 • Develop trusted advisor relationships with key accounts, customer stakeholders and executive sponsors  
 • Ensure the timely and successful delivery of our solutions according to customer needs and objectives  
 • Develop new business and identify areas of improvement to meet sales quotas  
 • Forecast and track key account metrics (e.g. quarterly sales results and annual forecasts)  
 • Prepare reports on account status  
 • Collaborate with the sales team to identify and grow opportunities within our territory  
 • Assist with challenging client requests or issue escalations as needed 

Requirements  

 • Proven work experience as an Account Manager, Key Account Manager, Sales Account Manager, Junior Account Manager or relevant role  
 • Demonstrable ability to communicate, present and influence key stakeholders at all levels of an organization, including executive and C-level  
 • Experience delivering client-focused solutions to customer needs  
 • Proven ability to juggle multiple account management projects at one time, while maintaining sharp attention to detail  
 • Excellent listening, negotiation and presentation abilities  
 • Strong verbal and written communication skills  
 • BA/BS degree in Business Administration, Sales or relevant field

Apply today by submitting your resume to [email protected]

Web Developer

We are looking for a skilled Web Developer who will be responsible for creating and/or improving websites under the Hanuman’s Creative Team. He/she will be responsible for several websites and support online campaigns involving banner ads, landing pages and email marketing.

Responsibilities include:

 • Using software applications to design, build and maintain websites.
 • Should be able to interact with clients and team with the patience to understand their needs. 
 • Should have the ability to explain complex subjects in a simple, easy-to-understand manner to non-technical people. 
 • Must prioritize tasks, make and adhere to deadlines and create timelines for work completion.
 • Performing website updates.
 • Developing or validating test routines and schedules to ensure that test cases mimic external interfaces and address all browser and device types.
 • Learning new tools and techniques as companies release updates. He/she should also apply any new techniques to current websites to improve the UX. 
 • Backing up files from websites to local directories for recovery.
 • Facilitating the collection of users feedback through surveys and other means.
 • Evaluating code to ensure it meets industry standards, is valid, is properly structured, and compatible with browsers, devices, or operating systems.
 • Ensuring websites and related applications are secure.
 • Responsible for maintaining, expanding, and scaling our site
 • Cooperate with designers to match visual design intent.
 • Stay up to date with emerging technology/industry trends and apply understanding into ongoing operations and activity.
 • Create and maintain software documentation.

Ideal requirements:

 • Bachelor degree in Computer Science, Web design & development or other relevant field.
 • A minimum of 3 years experience, particularly with, but not limited to: understanding of programming languages, database management and Web design.
 • Proficient in HTML, CSS, WordPress/WooCommerce, HUGO/Bulma, MySQL. Certifications are a plus.
 • Dedicated team player.
 • Ability to adapt in a fast-paced environment.
 • Able to develop ideas and processes and clearly express them.

Sound interesting? Get in touch today with your CV & Cover Letter via [email protected]).

Senior Javascript Developer

Are you passionate about React, VueJS or pure backend/ExpressJS?

We are looking for a few juniors and seniors to join our fast-growing team!

 

Get in touch today with your CV & Cover Letter via [email protected]).

 

iOS Developer

Do you have at least 2 years of experience?

If you’re confident you fit the bill, get in touch today with your CV & Cover Letter via [email protected]).

Hopefully, it’s you we’re looking for!

Android Developer

Do you have at least 2 years of experience?

If you’re confident you fit the bill, get in touch today with your CV & Cover Letter via [email protected]).

Hopefully, it’s you we’re looking for!

 

មិនទាន់រកឃើញមុខដំណែងដែលសាកសមនឹងបទពិសោធន៍អ្នកមែនទេ? កុំបារម្មណ៍! ពួកយើងនឹងធ្វើអោយអ្នកភ្ញាក់ផ្អើលជាមួយនឹងឳកាសជាច្រើនទៀត

ផ្ញើប្រវត្តិរូបសង្ខេប ចំណាប់អារម្មណ៏មកលើក្រុមហ៊ុន និងមុខដំណែង មកកាន់​​ [email protected]

សូមអធ្យាស្រ័យចំពោះការយឺតយ៉ាវក្នុងការឆ្លើយតប ដោយពួកយើងទទួលបានបេក្ខជនច្រើន 🙏