ក្រុមការងារ

ពួកយើងបានត្រៀមរួចរាល់ដើម្បីបញ្ចេញនូវបទពិសោធន៍របស់យើងរាល់គ្នា

ជួបជាមួយ ក្រុមការងារហនុមាន

FREDERIC H. PROULX

Founder, CEO

JEFF LAFLAMME

CTO

SOKUNTHEA PENG

Managing Director

ANGELA DIZON

Executive Assistant

PICHMALIN IN

Finance Manager

EMERSON DE PASION

Senior Graphic Designer

ANDY CAMPBELL

Creative Director

LEAPHENG KHUN

Senior Graphic Designer

SREYKA SOM

Business Support Manager

REAKSMEY LONG

Administrative Manager

DAVINA GARNETTE

Senior Manager Mondulkiri Project

HELENE MALTERRE

Social Media & Content Manager

CHARLES McDERMID

Senior Copywriter

RATHKALYFORGNA CHHIN

Javascript Developer

SOK SOKUNTHEARA

Business Development Director

PHAL DAVANN

Sales & Partnership Manager